Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Great Works Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815769 (dalej: Great Works), przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku ze świadczonymi usługami jak też w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej oraz elektronicznej poczty Great Works.

Wobec powyższego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Great Works Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej również Administratorem.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie: ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, za pośrednictwem e- mail: kontakt@greatworks.pl lub telefonicznie pod numerem +48 881 601 011.

Jeśli po raz pierwszy kontaktujecie się Państwo z Great Works pisząc na adres naszej firmowej poczty elektronicznej bądź korzystacie z formularza, informacje podane mailowo znajdują się tylko na skrzynkach pocztowych naszych pracowników, a Administrator nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie Państwa osoby (kwalifikujemy podane dane osobowe jako niezidentyfikowane w rozumieniu art. 11 RODO), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia korespondencji. Robimy to ze względu na nasz uzasadniony interes lub w związku z tym, że jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej. Takie dane przetwarzamy przez okres maksymalnie 3 miesięcy, a później – o ile nie dojdzie pomiędzy nami do zawarcia umowy – są one kasowane. Podanie przez Państwa w ten sposób swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi nam prowadzenie z Państwem korespondencji.

Jeśli jesteście Państwo już naszym Klientem lub Kontrahentem (świadczymy na Państwa rzecz usługi, lub nabywamy od Państwa towary lub usługi) przetwarzamy Państwa dane dla celów związanych z realizacją łączącej nas Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej Umowy, a także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawiania faktur, rachunków, zawierania umów, rekrutacji) przygotowania oferty, po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora). Podanie przez Państwo dane jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia nam świadczenie usług. Takie dane będą przechowywane przez nas nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym zrealizowaliśmy Umowę.

Wszystkie dane, które przetwarzamy mogą zostać przekazane organom, instytucjom i osobom związanym ze świadczonymi dla Państwa usługami, organom podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, firmom kurierskim i obsługujących płatności. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W oparciu o jakiekolwiek Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawne podstawy przetwarzania Państwa danych to:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

– art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

– art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

– art. 9 ust. 2 pkt f RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do dochodzenia roszczeń,

– art. 9 ust. 2 pkt g RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych macie Państwo następujące uprawnienia:

W każdej chwili możecie skierować do nas żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług przez Administratora w całości lub części. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Wam możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.